Breaking

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Thiết kế hệ thống quản lý kho hàng dùng công nghệ RFID

dùng RFID tag và RFID reader loại gì (chủ động, thụ động hay đọc/ghi...và nhà sản xuất...)
Viết chương trình đọc RFID tag.
Gán thẻ (chip) RFID cho từng sản phẩm, Chip RFID có mã số riêng và lưu lại thông tin sản phẩm.
Viết chương trình giao diện quản lý kho hàng RFID tag. 
Tạo một sever giao tiếp giữa RFID reader và PC (kết nối USB , wifi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét