Breaking

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Xe tự tránh vật cản - cảm biến siêu âm SRF05 PIC16F877A

https://www.youtube.com/watch?v=Yiv2AgXjVU0